Privacyverklaring

Verhaal van Gelderland is een platform van Erfgoed Gelderland. Erfgoed Gelderland respecteert de privacy van medewerkers, vrijwilligers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met de geldende wetgeving. Erfgoed Gelderland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe en met welk doel we persoonsgegevens vastleggen, welke maatregelen we treffen om die te beschermen, welke bewaartermijnen we hanteren en hoe u inzage kunt krijgen in de over u vastgelegde informatie. Deze verklaring is van toepassing op al onze producten en diensten. Bij gebruik ervan geeft u aan het privacybeleid van Erfgoed Gelderland te accepteren.

Liesbeth Tonckens is de Functionaris Gegevensbescherming van Erfgoed Gelderland. Zij is te bereiken via l.tonckens@erfgoedgelderland.nl.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om een of meer van de volgende redenen:

  • U maakt gebruik van diensten en/of producten van Erfgoed Gelderland.
  • U bent medewerker, vrijwilliger of anderszins verbonden aan Erfgoed Gelderland.
  • U levert diensten aan Erfgoed Gelderland.
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, producten of diensten rond het Verhaal van Gelderland. U heeft ons hierbij toestemming gegeven uw persoonsgegevens te verwerken.

Erfgoed Gelderland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Website en gebruik cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Erfgoed Gelderland verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Wanneer en welke persoonsgegevens verzamelen we?

Erfgoed Gelderland slaat uitsluitend persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden, het nakomen van afspraken en/of het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk afgegeven zijn, tenzij u hiervoor van tevoren uw toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk door daartoe geautoriseerde personen. Wij gebruiken of verzamelen geen gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven en delen deze gegevens nooit zonder toestemming met derden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Erfgoed Gelderland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt worden, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Uw rechten

Erfgoed Gelderland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Erfgoed Gelderland verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Erfgoed Gelderland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Coördinator gegevensbescherming

Voor vragen, informatie, wijzigingen en dergelijk kunt u contact opnemen met onze coördinator gegevensbescherming Liesbeth Tonckens via l.tonckens@erfgoedgelderland.nl of schriftelijk via Erfgoed Gelderland, 6827 AT, Arnhem.

Arnhem, 25 mei 2023.