Loading…

5.2 Nederlands Gewest – Zingeving en Levensbeschouwing

Reformatie in Gelderland

Verhaal van Gelderland - 5
Heksen, duivels en magie – Bredevoort is een van de plaatsen die bekendstaan om hun zestiende-eeuwse heksenprocessen. Er stonden verschillende straffen op vermeende hekserij of toverij, waaronder de brandstapel.
Bron: Historiehuis Roermond

Ten tijde van de Reformatie in de zestiende eeuw groeide in de Lage Landen de aanhang van protestantse bewegingen. Het Habsburgse gezag probeerde deze trend te onderdrukken. De vorst liet ‘ketters’ vervolgen wat in de Nederlandse gewesten resulteerde in angst en afkeer van het centrale Spaanse gezag. Er brak een Opstand uit. Na de vorming van de Republiek verkreeg het protestantisme een sterke positie. De Nederduitse Gereformeerde kerk werd de publieke kerk. Mensen mochten wel katholiek blijven, maar de openbare beoefening van katholieke rituelen werd verboden. Katholieken leefden in Gelre als tweederangsburgers. De gereformeerde kerk en de daarbij horende predikanten hadden een grote invloed op het dagelijks leven van de bewoners: als hoeder van de zielzorg regelde de kerk onder meer het onderwijs en armenzorg.

Reformatie: de Spaanse inquisitie

Sinds het begin van de zestiende eeuw verschenen er steeds meer nieuwe religieuze stromingen in Gelre, waaronder het calvinisme, lutheranisme en anabaptisme (wederdopers). Vaak bekritiseerden deze stromingen bepaalde kerkelijke praktijken zoals de heiligenverering of aflatenhandel. De Habsburgs-Spaanse vorsten, die heersten over de Lage Landen, steunden de paus en de kerk. Zij traden hard op tegen protestantse ideeën en religieuze groepen die kritiek uitten op de kerk. Bij verplichte geloofsonderzoeken onderzochten inquisiteurs of het volk zich wel hield aan de kerkelijke gebruiken. De straffen varieerden van een berisping, boete, beslaglegging op eigendommen, doorverwijzing naar een priester tot zelfs de doodstraf – of een combinatie hiervan. Hoewel de bewoners van Gelre vreesden voor de Spaanse inquisitie, bleven grootschalige vervolgingen en confrontaties in dit gewest uit.

In opstand: calvinisme krijgt meer grond

Het verzet tegen de centraliserende politiek en kettervervolgingen door de Spaanse overheid nam in de tweede helft van de zestiende eeuw toe. In 1566 uitte zich dit in een golf van vernielingen in de Lage Landen: de Beeldenstorm. Enkele jaren later kwamen de gewesten gezamenlijk in opstand tegen de Spaanse vorst. Deze Opstand bevorderde de positie van het protestantisme Als veldheer Maurits van Nassau een stad veroverde op de Spanjaarden, volgden de calvinistische predikanten op de voet. Veel katholieke kerken werden gezuiverd en in gereformeerde handen overgedragen. Net als elders in de Republiek verbood het bestuur van Gelre op den duur het publiekelijk uitoefenen van het katholicisme.

Opbouw van de publieke kerk

De Nederduitse Gereformeerde kerk werd ten tijde van de Opstand de publieke kerk. De bestuurlijke elite stapte snel over op het protestantisme, veelal uit praktische overwegingen. Katholieken werden namelijk uitgesloten van (lucratieve) bestuursfuncties. Het bekeren van het gewone Gelderse volk lag ingewikkelder, zeker bij gebrek aan goede predikanten. Veel predikanten, waaronder omgeschoolde katholieke pastoors, misdroegen zich. De reformatie kwam dan ook niet in heel Gelre van de grond. Zeker in het Land van Maas en Waal bleef het overgrote gedeelte van de bevolking katholiek.

Contraremonstranten en remonstranten in Gelderland

Verhaal van Gelderland - 5
De Arnhemse predikant Fontanus – Johannes Fontanus (1545-1615) was de grote wegbereider voor de verspreiding van het calvinisme in Gelderland, met name in Arnhem, waar hij 37 jaar predikant was, en op de Veluwe.
Bron: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit

In 1609 ging het Twaalfjarig Bestand in: een korte pauze in het oorlogsgeweld. Nu de buitenlandse dreiging was weggevallen, liepen de interne spanningen op. Deze staan bekend als de Bestandstwisten. Door een verschil van mening over de predestinatieleer – kunnen mensen beïnvloeden of ze in de hemel of in de hel eindigen, of is dat door God al voorbestemd? – ontstond een tweedeling binnen de gereformeerde kerk. De remonstranten namen een wat soepeler standpunt in, terwijl de contraremonstranten strenger waren. Deze tweedeling zette door in Gelre. De Synode van Dordrecht gaf in 1618-19 uiteindelijk de contraremonstranten gelijk. In Gelre werden de remonstrantse predikanten afgezet.

Katholieken als tweederangsburgers

Met de opkomst van het protestantisme als dominante religie, belandde de katholieke gemeenschap in moeilijk vaarwater. Katholieken werden getolereerd maar mochten hun rituelen niet in het openbaar uitoefenen. Zij mochten geen overheidsfuncties vervullen of zich bij een gilde aansluiten. Ze moesten meebetalen aan het onderhoud van protestantse kerken. Net als de Joden moesten ook katholieken extra betalen om burgerrecht te krijgen. Dat wil niet zeggen dat het katholicisme uit Gelderland verdween. Als tweederangsburgers vormden katholieken een grote minderheid in het gewest. Wel verdwenen oude katholieke feesten, kermissen en rituelen uit het publieke leven. Het katholieke geloof werd voornamelijk nog in de privésfeer beoefend.

Schuilkerken en bedevaart

De kleine groep edellieden die katholiek bleef, vormde een vermogend netwerk. Er waren wel contacten tussen de katholieke en protestantse adel, maar gemengde huwelijken kwamen zelden voor. Er waren meerdere rijke katholieke Gelderse families die op hun landgoederen onderdak boden aan priesters en rondreizende jezuïeten. Het gevolg was dat rond Gelderse kastelen en landhuizen vaak katholieke gemeenschappen bleven bestaan, zoals in Vaassen en Loenen op de Veluwe of Hernen in het rivierengebied. Op zon- en feestdagen trokken groepen katholieken gezamenlijk naar bedevaartsoorten, soms over de grens. In schuilkerken in kastelen of in grote boerderijen werden relikwieën bewaard en (in het geheim) katholieke rituelen uitgevoerd.

Gereformeerde strijd tegen ‘plat’ vermaak

In de loop van de zeventiende eeuw keerde gereformeerde predikanten zich steeds meer tegen uitingen van volkscultuur. Zij berispten oude tradities als carnaval, het planten van meibomen en nieuwjaarsvieringen en bekritiseerden plat volksvermaak als toneel, kluchten en volkspelletjes. In Arnhem werden in de zeventiende eeuw nieuwe voorschriften ingevoerd om dit volksvermaak aan banden te leggen. De overheid greep in om zulke ‘onzedelijke’ praktijken te stoppen. Het laat zien hoe zeer de kerk en staat aan elkaar gekoppeld waren. Veel katholieke feestdagen en vaste vrije dagen vielen weg.

Religieuze diversiteit in Gelre

Hoewel de Nederduitse Gereformeerde kerk een dominante positie innam, was Gelre in de achttiende eeuw geen volledig calvinistisch gewest. Er waren grote regionale verschillen. Het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal waren nog altijd grotendeels katholiek. Ook langs de randen van de Veluwe en in het oosten van het kwartier van Zutphen (waaronder Groenlo) woonden grote katholieke gemeenschappen. Van de 190.000 inwoners was circa 61% gereformeerd en 37% katholiek. De overige 2% bestond uit onder meer lutheranen, doopsgezinden en Joden. Veel leden van religieuze minderheden waren gevlucht vanuit Frankrijk of het Rijnland, waar ze vervolgd werden. Zo stichtten de Hugenoten uit Frankrijk tegen het einde van de zeventiende eeuw enkele Waalse kerken in Gelre. Daarnaast was er de Joodse gemeenschap. Joden werden weliswaar niet vervolgd, maar ze waren onderworpen aan beperkingen en werden vaak geconfronteerd met antisemitisme.

Controverses binnen de gereformeerde kerk

Ook binnen de gereformeerde kerk bestonden er verschillen. De overheid streefde naar het behoud van religieuze rust, maar dit ging niet altijd makkelijk. Van een eenheid (zowel binnen Gelre als binnen de gereformeerde kerk) was zeker geen sprake.  Een richtingenstrijd binnen de calvinistische kerk tussen de precieze theoloog Gisbertius Voetius en de meer rekkelijke Johannes Coccejus leidde tot een tweedeling, maar uiteindelijk niet tot een kerksplitsing. Daarnaast ontstond in de achttiende eeuw een groeiende behoefte aan gevoelsmatig geloof: met minder starre, kille preken en meer gevoel en innerlijke bezinning. In Nijkerk leidden de indringende preken van predikant Gerard Kuypers tot een kortstondige hype, waarbij mensen tijdens de dienst schreeuwden en flauwvielen. Uit angst voor verdere onrust drukte de overheid deze beweging snel de kop in.

Verhaal van Gelderland - 5
Tweestrijd binnen de kerk – Allegorie op de overwinning van de contraremonstranten dankzij prins Maurits’ ingrijpen in 1618. De argumenten van de contraremonstranten en de remonstranten worden tegen elkaar afgewogen. Maurits doet de balans ten gunste van de contraremonstranten doorslaan door zijn zwaard op de weegschaal te leggen.
Bron: Rijksmuseum Amsterdam
Verhaal van Gelderland - 5
Herindeling bisdommen – Ook na 1559 hadden diverse bisdommen zeggenschap over Gelre.
Bron: Marjolein Haars (BCL Archaeological Support), collectie Erfgoed Gelderland (Verhaal van Gelderland boek 3, pagina 17), CC-BY-NC

Bezoek de musea

Deze musea vertellen met hun vaste collectie het verhaal van Zingeving & Levensbeschouwing in de tijd van het Nederlands Gewest.

de musea
Grote Kerk (Stadsmuseum Harderwijk)

Grote Kerk (Stadsmuseum Harderwijk)

Kerk toont katholieke plafondschilderingen 1562 enkele jaren voor de alteratie naar het protestantisme. Boeiende audiotour waarin ook het zelfbewuste kunstenaarschap van de makers aan bod komt.

Museum Slot Loevestein

Museum Slot Loevestein

Museum vertelt het verhaal van Loevestein als Staatsgevangenis, met haar prominente rol in de godsdiensttwisten in het 12-jarig bestand (1609-1621).

Nationaal Orgelmuseum

Nationaal Orgelmuseum

Museum vertelt over de rol van het orgel in de kerk tijdens de eredienst.

Nederlands Tegelmuseum

Nederlands Tegelmuseum

Museum toont haar rijke collectie tegels met Bijbelse voorstellingen.

Walburgiskerk

Walburgiskerk

Het majestueuze Baderorgel uit 1643 wordt gerekend tot de top 5 van orgels in Nederland en speelt een belangrijke rol in de protestantse eredienst.

Bekijk Gelderse collecties

Deze collectiestukken, afkomstig uit Gelderse collecties, passen bij het thema Zingeving & Levensbeschouwing in de tijd van het Nederlands Gewest.

de collectiestukken

Snuifdoos, circa 1750

Nederlands Openluchtmuseum

Parelmoerschelp met reliëf van kerstgroep

Museumpark Orientalis

Gegraveerd struisvogelei, 1700–1800

Nederlands Openluchtmuseum

Lees meer verhalen

Deze verhalen vertellen je meer over het thema Zingeving & Levensbeschouwing in de tijd van het Nederlands Gewest.

de verhalen

Protestanten en Katholieken

Al in de middeleeuwen waren in Gelderland hervormingsbewegingen actief zoals de Moderne Devotie die zich richtte op een sobere en meer..

De eerste dominee

De protestantse kerk is de oudste kerk in Groesbeek. De kerk is gebouwd in de middeleeuwen. Bijna iedereen is dan katholiek..

Arnhemse Beeldenstorm

Karel V onderwierp in 1543 Gelre en Arnhem aan zijn macht, maar dat betekende niet dat hij klakkeloos zijn wil kon opleggen. Protestantse..